Mikdash.pdf

הכוהנים לבית צדוק ואנשי בריתם

הכול תלוי אך ורק במקום הזה: הר ציון תוך טבור הארץ

Sun Gate - Sonnentor

Goldenes Tor: http://www.kinder-noah.de/Kaufman.pdf

 

אבן הראשה - כהן הראש

 

חנוך נלקח לשמים מ'מקום ארונה' 'טבור הארץ' כדי ללמוד את מסורת הלוח המקודשת ואליו חזר כדי ללמד את בניו הכוהנים את אשר למד מן המלאכים: חילול המקדש נבע משינוי בלוח הכוהני המקראי המקודש! "מבורכיו יירשו את הר מרום ישראל ובקודשו יתענגו. ומקולליו יכרתו המה עריצי הברית רשעי ישראל אשר יכרתו ונשמדו לעולם." פשר תהלים לז, כב - 171Q4

בית_המקדש_של_יוליאנוס: היהדות הרבנית העלימה לגמרי את הנסיון של קיסר רומא יוליאנוס, לבנות מחדש את בית המקדש במאה הרביעית לספירה. בימי שלטונו הוא יזם את הקמת בית המקדש השלישי. עדויות רבות יש לבניין זה (כולל הסלעים שאיתם החלו לבנות את בית המקדש שנמצאים עד היום למרגלות הכותל!). עקב תאונה מסתורית, אולי חבלה, הופסקה הבניה, שהיתה בשלבים מתקדמים. התלמוד הבבלי לא מזכיר את יוליאנוס כלל. גם לא שאר הכתבים היהודים, בניגוד לכתבים נוצרים רבים ועדויות אחרות. קיסר רומאי מקים את בית המקדש, ואין שום אזכור לדבר? ככל הנראה, האליטה הרבנית, בדומה למה שקרה לאחר החורבן ולאחר המרידות הגדולות, שוב העלימה יוזמות שלא הלמו את האינטרסים שלהם. הפרושים/הרבנים, אחרי הכל, חגגו את נצחונם על הצדוקים יריביהם - נצחון שלא היה מושג אלמלא חרב בית המקדש השני. אילו הוקם בית המקדש השלישי על ידי יוליאנוס, סביר להניח שהרבנים היו מוצאים את עצמם נאבקים שוב על לב ההמונים. אז הם זזו הצידה, עשו כמיטב יכולתם לא לסייע לפרויקט, נשמו לרווחה כשהוא כשל (או הוכשל) ולאחר מכן, בנוהל, מחקו אותו לחלוטין מהגרסה שלהם של ההיסטוריה. אילו היו הרבנים משנים גישה, אילו היו בוחרים לעזור או לתמוך בבניה, אילו היו מזכירים לחיוב את היוזמה, אילו הוקם בית המקדש בזמן שיוליאנוס היה עדיין חי, יש לשער כי מהלכה של ההיסטוריה היהודית היה משתנה לחלוטין.

Der Tempel von Julian: Das rabbinische Judentum verheimlichte vollständig den Versuch des römischen Kaisers Julian, den Tempel im vierten Jahrhundert u.Z. wieder aufzubauen. Während seiner Regierungszeit initiierte er den Bau des Dritten Tempels. Es gibt viele Beweise für dieses Gebäude (einschließlich der Felsen, mit denen sie begannen, den Tempel zu bauen, die sich bis heute am Fuß der Klagemauer befinden!). Aufgrund eines mysteriösen Unfalls, möglicherweise einer Sabotage, wurde der Bau gestoppt, der sich in einem fortgeschrittenen Stadium befand. Der babylonische Talmud erwähnt Julian überhaupt nicht. Die anderen jüdischen Reporter auch nicht, im Gegensatz zu vielen christlichen Reportern und anderen Zeugenaussagen. Ein römischer Kaiser errichtet den Tempel, und es wird überhaupt nicht erwähnt? Offenbar hat die rabbinische Elite, wie nach der Zerstörung und den großen Aufständen, wieder Initiativen versteckt, die nicht ihren Interessen entsprachen. Immerhin feierten die Pharisäer / Rabbiner ihren Sieg über die rivalisierenden Sadduzäer - ein Sieg, der ohne die Zerstörung des Zweiten Tempels nicht möglich gewesen wäre. Wäre der Dritte Tempel von Julian gebaut worden, hätten die Rabbiner wahrscheinlich erneut um die Herzen der Massen kämpfen müssen. Also traten sie zur Seite, taten ihr Bestes, um dem Projekt nicht zu helfen, atmeten erleichtert auf, als es scheiterte (oder sabotiert wurde) und löschten es dann vollständig aus ihrer Version der Geschichte. Wenn die Rabbiner ihren Ansatz geändert hätten, wenn sie sich entschieden hätten, beim Bau zu helfen oder ihn zu unterstützen, wenn sie die Initiative positiv erwähnt hätten, wenn der Tempel gebaut worden wäre, als Julian noch lebte, kann man davon ausgehen, dass der Verlauf der jüdischen Geschichte sich komplett verändert hätte.

הבית: במקור אחר מסופר שישמעאל בן פיאבי שחט למעשה שתי פרות אדומות, אלא שהראשונה נפסלה בידי החכמים מכיוון שהכהן הזה נהג בתהליך המדובר דווקא כדעת יריביהם הצדוקים (תוספתא, מסכת פרה, פרק ג, הלכה ו). לפי הצדוקים, הכהן המבצע את תהליך הפקת אפר הפרה מוכרח להיות טהור לגמרי, ואילו לדעת הפרושים גם כהן שאך זה נטמא וטבל ("טבול יום") כשר לבצע אותו. המחלוקת הייתה כה חריפה עד שחכמים התעקשו שישמעאל בן פיאבי ישליך לפח את כל האפר שהופק בשריפת הפרה הראשונה: "גזרו עליה ושפכה וחוזר ועשה אחרת בטבול יום". כלומר, חכמים תבעו לא פחות מאשר את השמדת האפר היקר והנדיר הזה, ובלבד שיוכלו לוודא שהפרה הזו לא תוכל לשמש את הצדוקים, שהרי לדעתם של אלו פרה שנשחטה בידי "טבול יום" בכלל פסולה.

Der Tempel: In einer anderen Quelle heißt es, dass Ismael ben Piabi tatsächlich zwei Rote Kühe geschlachtet hat, aber die erste wurde von den Weisen abgelehnt, weil dieser Priester den fraglichen Prozess genau nach der Meinung ihrer Gegner, der Sadduzäer vollzogen hatte (Tosefta, Masechet Para, Kapitel 3, Halacha 6). Gemäß den Sadduzäern muss der Priester, der die Asche der Kuh extrahiert, vollkommen rein sein, während gemäß den Pharisäern sogar ein Priester, der verunreinigt und (am Tag) in der Mikwe untergetaucht ist, koscher ist, um dies durchzuführen. Der Streit war so heftig, dass die Weisen darauf bestanden, dass Ismael ben Piabi die gesamte Asche wegwarf, die beim Verbrennen der ersten Kuh entstanden war: "Beurteile sie und schütte sie aus und komm zurück und mache eine andere an einem Tag des Untertauchens." Mit anderen Worten, die Weisen forderten nichts Geringeres als die Vernichtung dieser kostbaren und seltenen Asche, nur um sicherzustellen, dass diese Kuh nicht von den Sadduzäern verwendet werden konnte, da deren Meinung nach eine Kuh, die von einem "Tagesbadenden" geschlachtet wurde, grundsätzlich nicht akzeptabel ist.

"במגילת המקדש נדרשים הקוראים להקים בית מקדש חדש: תבנית המקדש, חצרותיו וכליו, שנתן דויד לשלמה, היתה בבחינת תורת יהוה: הכל בכתב מיד יהוה": דברי הימים א, כח, יא - יט. "מגילת בית המקדש שמסר הקדוש ברוך הוא למשה בעמידה ... עמד משה ומסרה ליהושע בעמידה ... עמד יהושע ומסרה לזקנים בעמידה ... עמדו זקנים ומסרוה לנביאים בעמידה ... עמדו נביאים ומסרוה לדוד בעמידה ... עמד דוד ומסרה לשלמה בנו בעמידה": מדרש שמואל טו, ג. באגדת בראשית כתוב: "ואמר דויד לפניו: ריבונו של עולם, העמידני בשביל מגילת בית המקדש שמסר לי שמואל הנביא, אלא בבקשה ממך תן לי ... שאעמוד מן המטה הזה, ואשלים להם מגילת בניין בית המקדש." (יגאל ידין, מגילת המקדש תשל"ז, כרך ראשון, עמ' 308+70)

"In der Tempelrolle werden die Leser aufgefordert, einen neuen Tempel zu errichten: Das Vorbild des Tempels, seiner Vorhöfe und Geräte, das David an Schlomo übergab, war anzusehen als Torah JHWHs: Alles aufgezeichnet von der Hand JHWHs": 1. Chronik 28, 11 - 19. "Die Tempelrolle, die der Allmächtige, gesegnet sei sein Name, dem Moses übermittelte, während er aufrecht stand ... Moses stand und gab sie an Josua weiter, während er stand ... und Josua an die Ältesten und die Ältesten an die Propheten, und die Propheten an David und Salomo": Midrasch Samuel 15,3. Agadat Bereschit: "Und David sagte vor ihm: Herr des Universums, laß mich aufstehen um der Tempelrolle willen, die Samuel, der Prophet, mir überreicht hat; ich flehe dich an, gib mir die Kraft ... dass ich mich von diesem Bett erhebe und ihnen die Schriftrolle überreiche für den Bau des Tempels." (Hebrew Edition Yigael Yadin, The Temple Scroll 1977, Volume One, P. 70+308)

Über die Tempelrolle:

"Die große Schrift, die in der elften Höhle von Qumran gefunden wurde und der Yigael Yadin den Namen "Tempelrolle" gegeben hatte, überraschte die wissenschaftliche Gemeinde dadurch, dass eine nichtbiblische jüdische Schrift vorlag, die eindeutig den Anspruch hatte, Torah, Weisung, zu sein. Sie schrieb sich damit die Bedeutung der fünf Bücher Mose zu."

Datierung: "Die früheste Datierung nahm H. Stegemann vor, nach ihm ist das Werk wahrscheinlich bereits um 400 v.u.Z. als sechstes Buch des Pentateuchs verfasst worden, konnte aber nicht mehr mit diesem zusammengefasst werden, weil der Pentateuch durch die persische Zentralgewalt bereits als jüdisches Gesetz anerkannt war." (Johann Maier: "Die Tempelrolle vom Toten Meer und das Neue Jerusalem", Seite 49)

"... konnte der ... am Sonnenlauf orientierte Jahreskalender erst dank der Tempelrolle rekonstruiert werden ... Mittlerweile sind weitere kalendarische Qumrantexte ... mit Angaben über die Festtermine bekannt geworden und ermöglichen es, über den Jahreskalender hinaus ein an den Priesterdienst-Zyklen orientiertes, zadokidisches Zeitrechnungssystem zu rekonstruieren, das im Blick auf schöpfungstheologische, geschichtstheologische und eschatologische Vorstellungen von größter Bedeutung ist." (ebenda - Seite 88)

"Die Tempelrolle bietet hier in der Tat - wie auch sonst - eine eigenständige Kulttradition, die in der pharisäisch-rabbinischen Überlieferung samt dem zugrunde liegenden Kalender verdrängt worden ist." (ebenda - Seite 119 - unter der Überschrift "Holzabgabefest")

Die Weisung des Lehrers an Jonatan 4Q394 "Als erster Sachgegenstand wird in diesem Brief der altpriesterliche 364-Tage-Sonnenkalender mit den genauen Daten aller Sabbate und Festtage aufgelistet, offenkundig mit dem Anspruch, dass er den am Jerusalemer Tempel vom Hohenpriester Jonatan eingeführten, bis heute im Judentum üblichen 354-Tage-Mondkalender wieder ablösen müsse." Hartmut Stegemann Seite 162

sowie auf den Seiten 260-262: Kernbestand des Jerusalemer Tempelkultes waren diejenigen Tier-, Speise- und Trankopfer, die am Sabbat und anläßlich der religiösen Feste auf dem Brandopferaltar darzubringen waren. Diese Opferdarbringungen waren an bestimmte Termine gebunden, deren Daten der Kultkalender bestimmte. Die Gültigkeit dieser Opfer, ihre Akzeptanz durch Gott, hing deshalb nicht zuletzt auch davon ab, dass sie termingerecht zustande kamen. Die entsprechenden Vorschriften der Tora finden sich vor allem in Levitikus 23 und Numeri 28-29. Dabei verlangt Levitikus 23,37f insbesondere auch eine Unterscheidung zwischen dem Opferritus an Sabbattagen und dem an den Fest-Tagen. Ein Miteinander beider Rituale am gleichen Tag war von der Tora her ausgeschlossen.

Die jüdischen Opferordnungen bilden schon in der Tora ein festes System. Es konnte vielleicht erweitert, durfte aber bestimmt nicht in seinen Grundlagen verändert werden. Wurde also eine Kalenderordnung praktiziert, die es zuließ, dass ein in der Tora verankerter Festtag auf einen Sabbat fiel, dann entweihte diese Kalenderordnung nicht nur den einen oder anderen Sabbat, sondern zugleich das gesamte System und damit generell das Opferwesen des Tempels. Alle Opfer, die im Rahmen solch einer verfehlten Kultordnung dargebracht wurden, waren dann nicht vorschriftsgemäß durchgeführt und in ihrer Wirkung so nichtig, als wären sie überhaupt nie zustande gekommen.

Mit ihrem Boykott des verfehlten Jerusalemer Opferkultes entsprachen die Essener zugleich einer Weisung Gottes durch den Propheten Maleachi für die letzte, der Macht des Bösen besonders stark ausgesetzte Epoche der Weltgeschichte vor dem Endgericht: Alle, die dem Bunde Gottes vom Sinai weiterhin treu bleiben wollten, durften "das Heiligtum nicht mehr (mit der Folge) betreten, auf dessen Altar vergebens das Feuer zu entzünden (= Opfer darzubringen); (statt dessen) sollen sie diejenigen sein, 'die die Tür verschlossen halten' (= dem verkehrten Opferkult fernbleiben), im Hinblick auf die Gott selbst gesagt hatte: 'Wäre doch jemand unter euch (vorhanden), der die Tore (des Tempels) verschließt, damit ihr kein nutzloses Feuer mehr auf meinem Altar entfacht'

Damaskusschrift VI, 11-13 nach Eduard Lohse "Die Texte aus Qumran" Seite 77: "Aber alle, die in den Bund gebracht worden sind, sollen nicht in das Heiligtum eintreten, auf seinem Altar vergeblich Feuer zu entzünden. Sie sollen die sein, die die Türe verschließen, von denen Gott gesagt hat: Wer unter euch wird seine Türe verschließen? Und ihr sollt auf meinem Altar nicht vergeblich Feuer anzünden (Mal. 1,10)."

4Q394  frei übersetzt nach Johann Maier "Die Qumran-Essener: Die Texte vom Toten Meer, Band II" Seiten 362 - 363

לוח מועדים: 4Q394 אלישע קימרון: מגילות מדבר יהודה - החיבורים העבריים - כרך שני, עמ' 205

am sechzehnten ist Schabbat

בששה עשר בו שבת

am dreiundzwanzigsten ist Schabbat

בעשרים ושלושה בו שבת

am dreißigsten ist Schabbat

בשלושים בו שבת

am siebenten im dritten (Monat) ist Schabbat

בשבעה בשלישי שבת

am vierzehnten ist Schabbat

בארבעה עשר בו שבת

am fünfzehnten ist das Fest Schawuot

בחמשה עשר בו חג שבועות

am einundzwanzigsten ist Schabbat

בעשרים ואחד בו שבת

am achtundzwanzigsten ist Schabbat

בעשרים ושמונה בו שבת

nach dem Schabbat und dem zweiten Tag und einem dritten zusätzlichen (Tag)

עליו אחר השבת ויום השני השלישי נוסף

ist vollendet die Periode von einundneunzig Tagen

ושלמה התקופה תשעים ואחד יום

am ersten im vierten (Monat) ist Erinnerungstag (Quartalsbeginn)

באחד ברביעי יום זכרון

am vierten ist Schabbat

בארבעה בו שבת

am elften ist Schabbat

בעשתי עשר בו שבת

am achtzehnten ist Schabbat

בשמונה עשר בו שבת

am fünfundzwanzigsten ist Schabbat

בעשרים וחמשה בו שבת

am zweiten im fünften (Monat) ist Schabbat

בשנים בחמישי שבת

am dritten ist der Festtermin des Weines nach dem Schabbat

בשלושה בו מועד היין אחר השבת

am neunten ist Schabbat

בתשעה בו שבת

am sechzehnten ist Schabbat

בשש אשר בו שבת

am dreiundzwanzigsten ist Schabbat

בעשרים ושלושא בו שבת

am dreißigsten ist Schabbat

בשלושים בו שבת

am siebenten im sechsten (Monat) ist Schabbat

בשבעה בששי שבת

am vierzehnten ist Schabbat

בארבעה עשר בו שבת

am einundzwanzigsten ist Schabbat

בעשרים ואחד בו שבת

am zweiundzwanzigsten ist der Festtermin des Öls nach dem Schabbat

בעשרים ושנים בו מועד השמן אחר השבת

(am Tag) danach ist das Opfer des Holzes

אחריו קרבן העצים

am achtundzwanzigsten ist Schabbat (fehlen Zeilen)

בעשרים ושמונה בו שבת (חסרים טורים)

am acht(undzwanzigsten) ist Schabbat

(בעשרים)ושמונה בו שבת עלו אחר השבת

nach dem Schabbat und dem zweiten Tag und einem dritten zusätzlichen (Tag)

עלו אחר השבת ויום השני השלישי נוסף

ist vollendet das Jahr von dreihundertvierundsechzig Tagen

ושלמה השנה שלוש מאת וששים וארבעה יום

"Wie weit und wie lange der Zadokidenkalender als kulttheologisch begründetes Zeitrechnungssystem für nichtpriesterliche Kreise nachvollziehbar blieb, ist eine andere Frage; es scheint sich alsbald nur mehr um ausgesprochen priesterliche Wissenstradition gehandelt zu haben, deren Nachleben noch da und dort bis ins Mittelalter hinein angedeutet erscheint. Das Rückgrat blieb auch dafür die fortlaufende Zählung der Priesterdienstturnusse und Priesterdienstzyklen, die ja noch für einige Jahrhunderte nach der Zerstörung des zweiten Tempels gut bezeugt ist." Johann Maier in "Die Qumran-Essener: Die Texte vom Toten Meer, Band III" Seite 138

4Q326 4Q326 4Q326
Im ersten Monat am vierten ist Schabbat In the first month on the fourth day in it Sabbath בחודש הראשון ברביעי בו שבת
Am achten ist der Festtermin der Bevollmächtigung (3. Mose 8 - 9, Hesekiel 43: Same Zadoks) On the eighth in it the Feast of the Priests’ Investiture (Leviticus 8 - 9, Ezekiel 43: Seed of Zadok) בשמיני בו מועד המילואים (ויקרא ח - ט, יחזקאל מג: זרע צדוק)
Am 11. ist Schabbat On the 11th in it Sabbath ב-11 בו שבת
Am 14. ist Pessach am Dienstag On the 14th in it the Passover on Tuesday ב-14 בו הפסח יום שלישי
Am 15. ist das Fest der Mazzot am Mittwoch On the 15th in it the Feast of the Unleavened Bread on Wednesday ב-15 בו חג המצות יום רביעי
Am 18. ist Schabbat On the 18th in it Sabbath ב-18 בו שבת
Am 25. ist Schabbat On the 25th in it Sabbath ב-25 בו שבת
Am 26. ist der Festtermin der Gerstenerstlinge nach dem Schabbat On the 26th in it the Feast of the First Grain after the Sabbath ב-26 בו מועד שעורים אחר השבת
Der erste Monat hat 30 Tage The first month in it 30 days החודש הראשון בו 30 יום

מגילת המשמרות 4Q320 מתעדת בקטעים 4ג - 4ו את התאריכים הקבועים ואת הימים הקבועים של שבעת מועדי ה' בזיקה למחזורי השירות השבועיים של עשרים וארבעה משמרות הכוהנים, שהתמנו בימי דוד וצדוק הכוהן: דברי הימים א, כד, ז - יח

בן סירא נא: הוֹדוּ לְבוֹחֵר בִּבְנֵי צָדוֹק לְכַהֵן, כִּי לְעוֹלָם חַסְדּוֹ.

1. Chronik 24, 7 - 18

 

דברי הימים א, כד, ז - יח

Jehojariv

1

יְהוֹיָרִיב

Jedajah

2

יְדַעְיָה

Charim

3

חָרִם

Seorim

4

שְׂעֹרִים

Malkijah

5

מַלְכִּיָּה

Mijamin

6

מִיָּמִן

Hakkoz

7

הַקּוֹץ

Avijah

8

אֲבִיָּה

Jeschua

9

יֵשׁוּעַ

Schechanjahu

10

שְׁכַנְיָהוּ

Eljaschiv

11

אֶלְיָשִׁיב

Jakim

12

יָקִים

Chuppah

13

חֻפָּה

Jeschevav

14

יֶשֶׁבְאָב

Bilgah

15

בִּלְגָּה

Immer

16

אִמֵּר

Chesir

17

חֵזִיר

Happizez

18

הַפִּצֵּץ

Petachjah

19

פְּתַחְיָה

Jecheskel

20

יְחֶזְקֵאל

Jachin

21

יָכִין

Gamul

22

גָמוּל

Delajahu

23

דְלָיָהוּ

Maasjahu

24

מַעַזְיָהוּ

Die Schriftrolle der Priesterwachen 4Q320 beschreibt in den Fragmenten 4, Kol. 3 - 6 die feststehenden Termine und die feststehenden Wochentage der sieben Festtage Gottes im Verhältnis zum wöchentlichen Dienst der vierundzwanzig Priesterwachen, die in der Zeit von David und Zadok dem Priester ernannt wurden: 1. Chronik 24, 7 - 18

Schabbate und Feste des 1. Jahres im Zyklus:

4Q325

4Q325

Fragment 1

קטע 1

Pessach am Dienstag. Am 18. Schabbat Jojariv

הפסח יום שלישי. בשמונה עשר בו שבת על יויריב

              am 25. Schabbat Jedajah, auf ihn fällt das

             בעשרים וחמשה בו שבת על ידעיה ועליו

Omer am 26. nach Schabbat. Anfang des 2. Monats

מועד השעורים בעשרים וששה בו אחר שבת. רוש החודש השני

              am 2. Schabbat Charim. Am 9. Schabbat

             בשנים בו שבת חרים. בתשעה בו שבת

Seorim. Am 16. Schabbat Malkijah. Am 23. Schabbat

שעורים. בששה עשר בו שבת מלכיה. בעשרים ושלושה בו

Mijamin. Am 30. Schabbat Hakkoz.           Anfang

שבת מימין. בשלושים בו שבת הקוץ           רוש החודש

                                  des 3. Monats nach Schabbat

                                                        השלישי אחר שבת

Fragment 2

קטע 2

              am 2. Schabbat Immer. Am 3. ist

              בשנים בו שבת על אמר. בשלושה בו

Festtermin des Neuweins. Am 9. Schabbat Chesir.

מועד היין אחר שבת על אמר. בתשעה בו שבת חזיר.

Am 16. Schabbat Happizez. Am 23. Schabbat

בששה עשר בו שבת הפצץ. בעשרים ושלושה בו שבת

Petachjah. Am 30. Schabbat Jecheskel. Anfang des 6.

פתחיה. בשלושים בו שבת על יחזקאל. רוש החודש הששי

Monats nach Schabbat. Am 7. Schabbat Jachin. Am 14.

אחר שבת על יחזקאל. בשבעה בו שבת יכין. בארבעה עשר

Schabbat Gamul. Am 21. Schabbat Delajah. Am 22. ist

בו שבת גמול. בעשרים ואחד בו שבת דליה. בעשרים ושנים

Festtermin des Frischöls. Danach das Holzopferfest

בו מועד השמן אחר שבת על דליה. אחריו מועד קרבן העצים

"וספרתמה לכמה מיום הביאכמה את המנחה החדשה ליהוה את לחם הבכורים שבעה שבועות שבע שבתות תמימות תהיינה עד ממחרת השבת השביעית תספורו חמישים יום והקרבתמה יין חדש לנסך ... כי ביום הזה יכפרו על התירוש וישמחו בני ישראל לפני יהוה חוקת עולם." (מגילת המקדשטור יטשורות 14-11 וטור כא, 9-8)

"Und zählt für euch von dem Tag, an dem ihr das Neue Speisopfer JHWH darbringt, das Erstlingsopfer des Brotes, sieben Wochen, sieben vollständige Schabbattage sollen es sein bis zu dem Tag nach dem siebenten Schabbat sollt ihr fünfzig Tage zählen und Neuen Wein zum Trankopfer darbringen ... denn an diesem Tag erwirken sie Sühne für den Neuwein und es sollen sich freuen die Israeliten vor JHWH. Vorgeschriebenes auf Weltzeit ist es." (Tempelrolle, Spalte 19, Zeilen 11 bis 14 und Spalte 21, Zeilen 8 bis 9)

"וספרתמה לכם מיום הזה שבעה שבועות שבע פעמים תשעה וארבעים יום שבע שבתות תמימות תהיינה עד ממוחרת השבת השביעית תספורו חמישים יום והקרבתמה שמן חדש ממשבות מטות בני ישראל ... שמן חדש כתית ויקריבו את ראשית היצהר על המזבח ... כי ביום הזה יכפרו על כול יצהר הארץ לפני יהוה פעם אחת בשנה." (מגילת המקדש, טור כא, שורות 16-12 וטור כב, 16-15)

"Und zählt für euch von diesem Tag sieben Wochen sieben mal neunundvierzig Tage sieben vollständige Schabbattage sollen es sein bis zu dem Tag nach dem siebenten Schabbat sollt ihr euch fünfzig Tage zählen und Neues Öl opfern von den Wohnsitzen der Stämme Israel ... neues gepresstes Öl und opfert die Erstlinge des Neuen Öls auf dem Altar ... denn an diesem Tag erwirken sie Sühne für alles Frischöl des Landes vor JHWH einmal im Jahr." (Tempelrolle, Spalte 21, Zeilen 12 bis 16 und Spalte 22, Zeilen 15 bis 16)

קצב זה של מועדי ביכורים ושלושה מחזורים של 50 יום מוזכר בספרו של סעדיה גאון על הלוח העברי, כאשר הוא מצטט חכם בשם יהודה האלכסנדרוני: ואשר ליהודה האלכסנדרוני, הרי הוא אומר כי כמו שבין ביכורי שעורים לביכורי חיטים יש חמישים יום, הרי בדומה לכך יש חמישים יום בין ביכורי חיטים לביכורי תירוש. ויהיה (ביכורי התירוש) ... בסוף חודש תמוז, ובין ביכורי תירוש וביכורי יצהר חמישים יום ויהיה קרבן שמן בעשרים באלול. (יגאל ידין, מגילת המקדש תשל"ז, כרך ראשון, עמ' 97)

מגילת המקדש מתארת בטור כג, שורה 11 עד טור כד, שורה 16, איך יקריבו שנים עשר מטות ישראל על העצים עולה ליהוה:

ביום הראשון לוי ויהודה,

ביום השני בנימין ובני יוסף (אפרים ומנשה),

ביום השלישי ראובן ושמעון,

בים הרביעי יששכר וזבולון,

ביום החמישי גד ואשר,

ביום הששי דן ונפטלי.

Die Tempelrolle beschreibt in Spalte 23, Zeile 11 bis Spalte 24, Zeile 16, wie die 12 Stämme Israels ihre Opfer zum Holzweihfest bringen:

am 1. Tag Lewi und Jehudah,

am 2. Tag Benjamin und die Söhne Josefs (Efraim und Menasche),

am 3. Tag Ruben und Schimeon,

am 4. Tag Issachar und Sebulon,

am 5. Tag Gad und Ascher und

am 6. Tag Dan und Naftali.

נחמיה י, לה: "והגרלות הפלנו על קרבן העצים הכהנים הלוים והעם להביא לבית אלהינו לבית אבותינו לעתים מזמנים שנה בשנה לבער על מזבח יהוה אלהינו ככתוב בתורה."

Nehemia 10, 35: "Und Lose warfen wir, die Priester, die Lewijim und das Volk, über die Holzspende, es zu bringen in das Haus unseres Gottes, das Haus unserer Väter, zu bestimmten Fristen, Jahr aus, Jahr ein, um zu brennen auf dem Altare JHWHs, unseres Gottes, wie in der Torah geschrieben ist."

יחזקאל מג, יז: "... וּמַעֲלֹתֵהוּ פְּנוֹת קָדִים."

Hesekiel 43, 17: "… und ihr Aufgang: zur Richtung gegen Osten."

"קרין לקדים קדים בדי הוא קדמיה וקרין לדרומא דרום בדי לתמן דאר רבא ובדי דאר לתמן רמא די בריך מן עלמא." חנוך עז, א

"Man nennt den Osten Osten (qadim), weil er der erste (qadmaya) ist. Und man nennt den Süden Süden (darom), weil dort der Große (Gott) wohnt (daar raba) und weil dort der Hohe wohnt (daar rama), der gepriesen ist von Ewigkeit her." (Henoch 77, 1 nach Klaus Beyer: "Die aramäischen Texte vom Toten Meer")

יוסף בן מתתיהו "תולדות מלחמת היהודים עם הרומאים" ספר שני, פרק שמיני, ה: "בדרך מיחדה הם עובדים את אלהים: לפני עלות השמש אינם מוציאים מפיהם דבר חל והם פונים אליו (אל השמש) בתפילות אשר קבלו מאבותיהם, כאלו הם מחלים את פניו לעלות." - "לַבְּקָרִים אַצְמִית כָּל רִשְׁעֵי אָרֶץ": תהלים קא, ח

4Q298: דברי משכיל אשר דבר לכול בני שחר - אעירה שחר: תהלים קח, ג - ופניהם קדמה והמה משתחויתם קדמה לשמש - "... כְּשַׁחַר נָכוֹן מֹצָאוֹ" הושע ו, ג - "... וכשחר נכון לאורתום הופעתה לי." מגילת ההודיות דף 4, 6 + דף 12, 5-4:

... הודות ותפלה להתנפל והתחנן תמיד מקץ לקץ עם מבוא אור ממעונתו בתקופות יום לתכונו לחוקות מאור גדול

Josephus Flavius "Geschichte des Jüdischen Krieges" 2. Buch 8. Kapitel 5. Abschnitt: "Auf eine eigentümliche Art verehren sie die Gottheit. Bevor nämlich die Sonne aufgeht, sprechen sie kein unheiliges Wort, sondern sie wenden sich an die Sonne mit gewissen altherkömmlichen Gebeten, als wollten sie ihren Aufgang erflehen." Ich will die Morgenröte wecken: Psalm 108, 3

Staircase

Bet haMikdash

 

L. Ritmeyer: Rekonstruktionszeichnung

des Tempels anhand der Tempelrolle

 וְזָרְחָה

 לָכֶם

 ירְאֵי

 שְׁמִי

 שמש

 צדקה

 וּמַרְפֵּא

 בִּכְנָפֶיהָ

 

I. Magen, Eretz Israel 17 (1984)

ל. ריטמאייר: שחזור בית המקדש לפי מגילת המקדש

 מלאכי ג, כ

Ben Zion Wacholder versteht in "The Dawn of Qumran" die Tempelrolle als eschatologische Torah, die den Pentateuch ersetzt!

מורטון סמית: פולחן השמש בארץ-ישראל

ארץ-ישראל: מחקרים בידיעת הארץ ועתיקותיה טז תשמ"ב  199*-214*

במגילת המקדש נדרשים הקוראים להקים בית מקדש חדש. בין היתר הם מצטווים להקים במרחק שבע אמות מצפון לקצהו הצפוני-מערבי של אולם התפילה מגדל שאין בו אלא גרם מדרגות לולייני המוביל לאותו גובה כמו זה של גג המקדש וגשר מחבר בינו ובין גג המקדש. את המגדל ואת המדרגות יש לצפות בזהב. במקרא אין תקדים למבנה כזה, אבל ציפוי הזהב מצביע באופן ברור על כך שהוא נועד לשמש לצורכי פולחן כלשהו. על טיבו של פולחן זה מספר יוסף בן מתתיהו. לדבריו מתפללים האיסיים מדי בוקר אל השמש. גם על הנבטים נאמר, שסגדו לשמש על גגות בתיהם. ואכן, גרמי מעלות כאלה ניתן למצוא לא מעט באדריכלות הנבטית. יתרה מזו, בארץ-ישראל, כמו בארצות השכנות לה, התקיימה מסורת ארוכה של עבודת השמש ויש ראיות לכך שבני ישראל נטלו חלק בפולחן זה לאורך כל התקופות, החל מכיבוש הארץ. בנקל ניתן לעמוד על הפרשנות שבעזרתה יישבו את קיומו של פולחן זה עם האיסור שבתורה: קרוב לוודאי שראו שכך מתן כבוד לאחד משליחי ח', מלאך השמש. אמונות כאלה במלאכים היו נפוצות הן ביהדות והן בנצרות והן חלק מעולם הכשפים שממנו שאבו שתי הדתות. הופעתן בקומראן עולה בקנה אחד לא רק עם תיאוריו של יוסף בן מתתיהו על האיסיים, כי אם גם עם ההתעניינות במלאכים המתגלה בכתבי קומראן והיא נמשכת גם בכתביהם של יורדי המרכבה.

Morton Smith. Columbia University. 1. THE GOLD-PLATED STAIRCASE TOWER: And you shall make a staircase ... in the temple you are build ... And you shall make the staircase tower ... a square structure twenty cubits ... and its height forty cubits ... All this staircase tower you shall plate with gold, its walls and its gates and its roof, inside and out, and its column and its stairs ...

 Der Vergoldete Treppenturm

 מסס והדת המונותיאיסטית: ציטוטים עמ' 25 ואילך

 Moses und die monotheistische Religion: Zitate Seite 25 ff.

 

Tempelrolle - Innerer Hof:

1. Tempel

2. Säulenhalle

3. Treppenturm

4. Haus des Reinigungsbeckens

5. Haus des Tempelgeräts

6. Altar

7. Schlachthaus (Die "Decke über den zwölf Säulen")

8. Kochplatz

9. Umlaufende Säulen im inneren Hof

10. Sitzgelegenheiten und Tische

11. Feuerstätten

Mikdash

מגילת המקדש - החצר הפנימית:

1. המקדש

  2. פרוור העמודים שממערב להיכל

  3. בית המסיבה

  4. בית הכיור

  5. בית הכלים

  6. המזבח

  7. מקרת שנים עשר העמודים

  8. ה'מבשלות'

  9. פרוור החצר הפנימית

  10. המושבות והשולחנות

  11. מקומות לכיריים

ההדגשה של בריאת האור המנותק מן השמש היא חלק מהפולמוס עם שיטת אחנתון

Die Betonung der Erschaffung von Licht getrennt von der Sonne ist Teil der Kontroverse um Echnatons Methode

תנו לשמש יד

Contact: zipora.avidan61@gmail.com

Links

Sonnenaufgang